MECSET APARTMAN

 

TÁJÉKOZTATÓ

ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER ALKALMAZÁSÁRÓL

 

 

A jelen Tájékoztatás az AQUILA Ingatlan Kft. (székhely: 3300 Eger, Buzogány utca 33., Cg. 10-09-027720) adatkezelő, a továbbiakban: „Adatkezelő” által üzemeltetett MECSET APARTMAN, a továbbiakban: „Apartman” elektronikus megfigyelőrendszerének alkalmazásáról szóló feltételeit tartalmazza.

Azon fáradozunk, hogy Ön pihenése ideje alatt jól érezhesse magát nálunk. Arra kérjük Önt, hogy olvassa el Tájékoztatónkat.

 

 1. Az adatkezelés célja:

 

Az Apartmanban elektronikus megfigyelőrendszert (kamerarendszert) működtetünk.

 

Az elektronikus megfigyelőrendszert – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: „Szvtv.”) 30. § (2) – (3) bekezdésével és 31. §-alösszhangban – kizárólag személy – és vagyonvédelmi célból, a szolgáltatásnyújtás biztonsága és az esetleges jogsértő cselekmények megelőzése érdekében használjuk. Ennek megfelelően elektronikus megfigyelőrendszert az Apartman területén tartózkodó személyek életének és testi épségének védelme, a vagyon védelme, a szolgáltatás nyújtás biztonsága, a személy- és vagyonbiztonság fenntartása céljából használunk.

 

Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának nem célja a Vendégek illetőleg az Apartmanba belépők ellenőrzése.

 

A megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használjuk, illetve használhatjuk fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

 1. A megfigyelés jogalapja:

 

Az adatkezelés jogalapja Adatkezelő 1. pontban meghatározott céljainak eléréséhez fűződő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

 

Az Adatkezelő a jogos érdekére vonatkozóan érdekmérlegelési tesztet készített, amelynek során megállapította, hogy jogos érdekének érvényesítése az érintettek érdekeinek korlátozásával – megfelelő biztosítékok bevezetése és folyamatos betartása mellett – arányban áll.

 

Az adatkezelés jogalapja továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az érintett természetes személynek az adatkezeléshez történő hozzájárulása a szállásfoglalás során.

 

 

Az Adatkezelő vállalja, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységei során a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

 

 • Magyarország Alaptörvénye („Alaptörvény”);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („Rendelet”);
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”);
 • A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: „Szvtv)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény („Ptk.”).”

 

 1. Megfigyelés időtartama:

 

Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, az élőkép megfigyelés mellett képeket rögzít.

 

 1. Az elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelésben érintettek köre:

 

Az Apartman területén tartózkodó természetes személyek.

 

 1. A kezelt személyes adatok köre:

 

A kamerás megfigyelőrendszer a kamerák által megfigyelt területre belépők – ideértve az Apartman munkatársait és vendégeit is – képmását és cselekvését rögzíti. A kamerák hangot nem rögzítenek.

 

 1. Adatkezelés időtartama:

 

A kamerás megfigyelőrendszert üzemeltető Társaság felvételeket 30 napig tárolja. A kamerás megfigyelőrendszert üzemeltető Társaság a felvételeket, az adatbiztonsági előírások betartása mellett, a tárhelyén tárolja: Budapest, Viktor Hugó út 12-24.

 

 1. A kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetője:

 

Név: Távfelügyelet Support Biztonságtechnikai Kft.

Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 8. I. em. 1.

Cégjegyzékszám: 05-09-029589

Adószám: 25878310-2-05

Kapcsolattartó: Lipusz Péter

Telefonszám: +36 (30) 22-48-600

Email cím: info@tfsx.hu

a továbbiakban: „Társaság”.

 

Felhívom a figyelmét, hogy a Társaság, mint az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetője szintén adatkezelőnek minősül.

 

 1. Hozzáférés:

A felvételhez kizárólag a kamerarendszert üzemeltető Társaság erre kijelölt alkalmazottai, vezetői férhetnek hozzá, kizárólag a feladataik ellátása érdekében. A kamerák élőképeit az e feladatokra kijelölt munkavállalók tekinthetik meg, kísérhetik figyelemmel.

 

A rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot csak az a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személy jogosult megismerni, akinek ez az üzemeltetésből fakadó kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges, és a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen.

 

A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a szerveren tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, melynek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz mely jogosult, és mikor fért hozzá.

 

A rögzített képfelvételt, valamint személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét és a rögzített felvétel azonosításához szükséges adatokat jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

 

Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell, kivéve, ha a megőrzési határidő még nem járt le.

 

 1. A felvételek felhasználása:

 

Az Adatkezelő a felvételeket az alábbi esetekben használja fel:

 • bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén a feljelentés elkészítése érdekében,
 • az érintett joggyakorlásának teljesítése érdekében,
 • hatóságoktól érkező írásbeli megkeresések teljesítése érdekében.

 

 1. Kamerák elhelyezkedése:

 

A kamerák kizárólag az Apartman közös használatú területét figyelik meg. Kamera magánhasználatú területre – ideértve a szobákat is – nem került elhelyezésre. A kamerák pontos elhelyezkedése:

 

 • 1 darab kamera a hátsó bejárat irányába
 • 1 darab kamera a belső udvar, terasz területére
 • 1 darab kamera az emeleti lépcsőfeljáró irányába
 • 1 darab kamera a személy kapu irányába
 • 1 darab kamera a parkoló irányába

 

A kamerás megfigyelésre továbbá az alábbi tábla hívja fel az Ön figyelmét:

 

 

Adatkezelő elérhetőségei:

Név: AQUILA Ingatlan Kft.

székhely: 3300 Eger, Buzogány utca 33.

cégjegyzékszám: 10-09-027720

 

Üzemeltető elérhetőségei:

Név:  Távfelügyelet Support Biztonságtechnikai Kft.

Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 8. I. em. 1.

Cégjegyzékszám: 05-09-029589

Telefonszám: +36 (30) 22-48-600

Email cím:  info@tfsx.hu

 

Az elektronikus megfigyelés célja:

A Mecset Apartman és a parkoló illetőleg azok területén található vagyon védelme, az emberi élet és testi épség védelme, a szolgáltatás nyújtás biztonsága, az esetleges jogsértő cselekmények megelőzése.

 

Joglapja:

Adatkezelő fenti céljainak eléréséhez fűződő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

Tárolás időtartama:

A kamerás megfigyelőrendszert üzemeltető társaság (Üzemeltető) a felvételeket 30 napig tárolja.

Tájékoztató elérhetősége:

Az Adatkezelő Adatkezelési tájékoztatója és a kapcsolódó érdekmérlegelési teszt a Mecset Apartman recepcióján és a www.mecsetapartman.hu címen, valamint a rendszer Üzemeltetőjénél folyamatosan elérhető.

 

Érintettek jogai:

Önt, mint Érintettet számos jog megilleti, közülük kiemelendő az a jog, hogy kérelmezze az Adatkezelőtől a Személyes Adataihoz való hozzáférést vagy azok törlését. Ha szeretne többet megtudni a videokamerás megfigyelésről, egyebek mellett megismerné a jogait, tekintse meg az Adatkezelő előző pontban hivatkozott tájékoztatóját és érdekmérlegelési tesztjét.

 

 

 

 1. Az ön jogai:

 

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett személyek a felvételeken rögzített személyes adatait, így különösen magántitkait és magánéletének körülményeit illetéktelen személy tudomására jutásától megóvja.

 

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelőnél nem történik automatizált módon adatkezelés, így az adathordozhatósághoz, valamint az automatizált döntéshozatal elleni tiltakozáshoz való jog nem illeti meg Önt.

 

 1. A tájékoztatás kéréséhez való jog

 

Ön a megőrzési időn belül tájékoztatást kérhet arról, hogy mi látható a felvételen Önnel összefüggésben, illetve a felvételbe betekinthet. A kérelmében meg kell jelölnie, hogy

 

 • milyen napon és mikor készült, illetve mely kamerák által készített felvételhez kér hozzáférést,
 • miről ismerhetjük Önt fel,
 • és milyen módon kéri a hozzáférést.

 

Ön tájékoztatást kérhet továbbá a következőkről:

 

 • arról, hogy személyes adatainak kezelése Adatkezelőnél folyamatban van-e;
 • az Adatkezelő nevéről és elérhetőségeiről;
 • az adatfeldolgozásról, az adatfeldolgozó nevéről és elérhetőségeiről;
 • az érintett Személyes Adatok kategóriáiról és azok forrásáról;
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
 • az Ön Adatkezelő által kezelt személyes adatairól és azok forrásáról;
 • a személyes adatok kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról;
 • az adatkezelés időtartamáról;
 • azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja;
 • az adatkezelés következményeiről;
 • az Ön azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó Személyes Adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen Személyes Adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

 

Adatkezelő az Ön kérelmének hiányában is tájékoztatást nyújt Önnek az adatkezelésnek a jelen tájékoztatóban foglaltakhoz képest történő lényeges megváltozásáról, a bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

 

Az Adatkezelő a kézhezvételtől számított legkésőbb 30 napon belül teljesíti kérését.

 

 1. Hozzáféréshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a Személyes Adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon. Az Ön kérése esetén az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát. A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb részleteiről az Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad.

 

 1. Korlátozáshoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy indokolt kérelmére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést,

ha:

 

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (amíg az adatkezelő el nem bírálja a tiltakozás iránti kérelmet).

 

A korlátozás ideje alatt a személyes adatokat – tárolás kivételével- többek között csak Ön hozzájárulásával vagy jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelés esetén lehet tovább kezelni.

 

 1. Helyesbítéshez és törléshez való jog

 

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan adatot.

 

Ön jogosult arra, hogy indokolt kérelmére az Adatkezelő késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatot. Az adatkezelő köteles törölni a személyes adatot, amennyiben:

 

 • a személyes adatok kezelése jogellenes;
 • Ön kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

 1. Tiltakozáshoz való jog

 

Ön abban az esetben tiltakozhat az Adatkezelő adatkezelése ellen, amennyiben annak jogalapja az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése. Ebben az esetben az Adatkezelő csak akkor kezelheti tovább az adatokat, ha igazolja, hogy az adatkezelést elsőbbséget élvező jogos okok indokolják vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Kérelem benyújtása:

 

Ön a fenti jogaival kapcsolatos kérelmét írásban vagy elektronikus úton, az Adatkezelő adatvédelmi felelősének címezve terjesztheti elő a tájékoztató 12.1. pontjában szereplő elérhetőségek bármelyikén.

 

A kérelemről az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a kézhezvételétől  számított 30 naponbelül dönt, és tájékoztatja az érintetett a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, vagy amennyiben intézkedés nem történik, ennek okáról, a felügyeleti hatósághoz panasz, illetve a bírósághoz jogorvoslat benyújtásának lehetőségéről.

 

Az intézkedés határideje szükség esetén, a kérelem összetettségére és a kérelmek számára figyelemmel további 30 nappalmeghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról okainak megjelölésével a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül az Adatkezelő tájékoztatja Önt.

 

Amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az Adatkezelő díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést.

 

Akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a képfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben a megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.

 

 1. Jogorvoslat:

 

Amennyiben Ön úgy véli, hogy Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet az alábbiak szerint:

 

12.1. Ön fordulhat az Adatkezelő adatvédelmi felelőséhez:

 

Név: Bernáth Istvánné
Postacím: 3300 Eger, Buzogány u. 33.
Email cím: bernath.istvanne@mecsetapartman.hu
Telefonszám: +36 (20) 66-15-292

 

12.2. Bírósághoz fordulhat:

 

Ön az Adatkezelő, illetve – az Adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben az adatfeldolgozó ellen – ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró Adatfeldolgozó a Személyes Adatait a Személyes Adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A perre az Egri Törvényszék az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

12.3. Valamint vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH):

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax:+36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

 

Részletes Adatkezelési Tájékoztatónk egyebekben elérhető az Apartman recepcióján és a www.mecsetapartman.hu címen, valamint az Üzemeltetőnél.

 

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét!

 

Eger, 2022. március 1.