ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

(Hatályos: 2022. március 1. napjától)

 

1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA, IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az AQUILA Ingatlan Kft. (székhely: 3300 Eger, Buzogány utca 33., cégjegyzékszám: 10-09-027720, nyilvántartó hatóság: Egri Törvényszék cégbírósága, adószám: 14041598-2-10, a továbbiakban: ”Adatkezelő”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Jelen adatkezelési tájékoztatóban az Adatkezelő működésével, tevékenységével összefüggő – A MECSET APARTMANBAN szálláshely szolgáltatás nyújtása során kezelt – adatok kezelését szabályozza. A Tájékoztató mindenkor hatályos verziója elérhető az Adatkezelő székhelyén, a MECSET APARTMAN recepcióján és honlapján: www.mecsetapartman.hu.

 

A tájékoztató célja, hogy a szálláshely a vele kapcsolatba kerülő vendégek (érintettek) adatainak kezelésére alapvető rendelkezéseket határozzon meg és ezeket a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően tartsa be.
Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztató módosításának jogát fenntartja, amelyről az érintetteket honlapján: www.mecsetapartman.hu értesíti.

A jelen Tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak feldolgozása során (adatvédelem).
Az adatkezelés célja az Adatkezelő által a MECSET APARTMANBAN nyújtott szálláshely-szolgáltatás keretében és a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szolgáltatások nyújtása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés érdekében kezeli.
Az Adatkezelő az Érintett on-line aktivitását a Weboldalon végzett interakciós adatok alapján vizsgálja, az adatok összegyűjtésével, elemzésével. Az elemzést követően az Adatkezelő felhasználói profilokat hoz létre. Adott felhasználói profilba a hasonló demográfiai jellemzőkkel, érdeklődési szokásokkal, preferenciákkal, igényekkel rendelkezők kerülnek bevonásra. Ezen adatok Személyes adatokkal történő összekapcsolását az Adatkezelő a Felhasználó IP címe és/vagy cookie azonosítója és/vagy email címe alapján végzi.

 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja továbbá, hogy az adatkezeléssel érintett természetes személy vendégek (Érintettek) még az adatkezelések megkezdése előtt, a jelen Tájékoztató útján megismerjék az adatkezelés célját, az adatkezelés útját és képesek legyenek átlátni, felismerni, hogy az adott adatkezelés milyen hatással van az információs önrendelkezési jogukra és magánszférájukra, és ennek alapján hozzák meg döntésüket az adatkezeléshez való hozzájárulás tekintetében.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését, zárolását, vagy törlését, illetve az adatkezelés korlátozását igényelni az Adatkezelőnek a 4. pontban meghatározott elérhetőségeire küldött levélben. Az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget a Társaság nem vállal.

 

A Társág az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat a jogszabályon alapuló, valamint egyéb elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen, de nem kizárólag az alábbiakkal:

 

·        az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (GDPR);

·        2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

·        2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

·        1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

·        2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

·        2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló (Szvtv.);

·        a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény

·        a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet;

·        a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet.

 

 

2. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB FOGALMAK

 

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Érintett: az a természetes személy, aki az Adatkezelőtől szolgáltatást vesz igénybe és személyesen vagy a Weboldal használata keretében megadja a jelen Tájékoztatóban felsorolt személyes adatait.
Hozzájárulás: az érintett természetes személy akaratának kinyilvánítása, amely minden esetben önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapul. A hozzájárulás célja, hogy azáltal az Érintett félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat kezeléséhez.
Adatkezelő: az AQUILA Ingatlan Kft., amely az adat kezelésének célját meghatározza, továbbá az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: a személyes adatokkal összefüggésben végzett műveletek köre. Ide tartozik az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például azok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely az AQUILA Ingatlan Kft. megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
Közvetlen üzletszerzés: Azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés (vásárlás) előmozdítása érdekében.
Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Weboldal üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Weboldalhoz, az Érintettekről adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek az Érintett azonosítására.
Tájékoztató: az AQUILA Ingatlan Kft. mint adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

Üzemeltető: az Adatkezelő megbízásából, a MECSET APARTMAN területén működő, zártláncú elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetője.

Harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény szerinti személyek.

 

3. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, MÓDJA, IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

Az AQUILA Ingatlan Kft. a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, az Érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. Az AQUILA Ingatlan Kft. csak a törvényben meghatározott, vagy az Érintettek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból.

A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon, hatóságokon kívül harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az Érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az Érintett elérhető Személyes adatait.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

 

4. Az ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Adatkezelő neve: AQUILA Ingatlan Értékesítő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

Üzemeltetett szálláshely: MECSET APARTMAN

Adatkezelő rövidített neve: AQUILA Ingatlan Kft.

Cégjegyzékszám: 10-09-027720

Székhely és levelezési cím: 3300 Eger, Buzogány utca 33.

Adatvédelmi felelős: Bernáth Istvánné

Telefonszám: +36 20/661-5292

Email cím: info@mecsetapartman.hu

Weboldalának címe: www.mecsetapartman.hu

 

5. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

5.1 foglalás/ajánlatkérés

5.1.1. Kezelt adatok köre

A MECSET APARTMAN Weboldalán keresztül vagy személyesen, illetve telefonos úton megvalósuló ajánlatkérések és foglalások során megadott személyes adatok:

 

1.      az Érintett vezeték- és utóneve;

2.      az Érintett címe (utcanév, házszám, település, irányítószám);

3.      az Érintett által megadott e-mail cím;

4.      az Érintett által megadott telefonszám;

5.      gyermekek száma és életkora.

 

5.1.2.      Adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az érintett természetes személynek az adatkezeléshez történő előzetes, kifejezett hozzájárulásán alapul. A jelen Tájékoztatóban foglaltak elfogadásával az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az AQUILA Ingatlan Kft. a jelen pontban meghatározott személyes adatait a jelen pontban meghatározott célból, valamint az Érintett személyének azonosítása céljából kezelje. Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

5.1.3. Adatkezelés célja

Az adatok kezelésére a Weboldalon történő regisztráció céljából, a Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevétele

·        szállásfoglalás

·        szállásajánlat kérés

·        számlázás

·        kapcsolatfelvétel, igények teljesítése, kérdések, panaszok megválaszolása

·        feliratkozás esetén marketing célú megkeresések

·        „Cookiek” használatával a Weboldal használatának követése, megfelelő működtetése, a felhasználói élmény biztosítása

·        érdekében kerül sor.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban az adatszolgáltatás hiányában egyes szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az Érintett számára.

 

A foglalási folyamat során az Érintett az ajánlatkérést követően foglalási szándékát írásban jelzi az Adatkezelővel munkaviszonyban/megbízásban álló ügyintézővel, aki a foglalási rendszer segítségével összekapcsolja a vendéget az apartmannal, így létrehozva a foglalást. A szobafoglalásról az ügyintéző írásban (e-mailben) értesíti a vendéget. A foglalási rendszer üzemeltetője: Chrome-Soft Kft. Az ajánlatok és foglalás visszaigazolások küldése Pegazus Informatikai Kereskedelem és Szolgáltatás, Kopcsik Nóre e.v. levélküldő szerverein keresztül elektronikus módon történik. Az AQUILA Ingatlan Kft. az érintett anonimizált személyes adatait felhasználja statisztikai célokra.

5.1.4. Adatkezelés forrása

Az AQUILA Ingatlan Kft. az Érintettek által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

5.1.5. Adatkezelés időtartama

Az AQUILA Ingatlan Kft. az Érintett személyes adatait az érintett kérésére történő törlésig, illetve az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli.

 

Az adatok törlésének határideje:  legkésőbb a szobafoglalástól számított 5 év, ajánlatkérés esetén, amennyiben nem jött létre szerződés azonnal. A számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg az Adatkezelő.

 

Adatai törlését kérheti az info@mecsetapartman.hu e-mail címre vagy a 3300 Eger, Buzogány utca 33. postacímre küldött levelében.

 

5.2 Bejelentkezés

5.2.1. A bejelentkezés során megadott személyes adatok:

 

1.      az Érintett vezeték – és utóneve;

2.      az Érintett születési vezeték – és utóneve;

3.      neme;

4.      állampolgársága;

5.      anyja születési vezeték – és utónevét;

6.      az Érintett címe (utcanév, házszám, település, irányítószám);

7.      az Érintett születési helye és ideje;

8.      gyermek neve, születési helye és ideje;

9.      az Érintett által megadott e-mail cím;

10.   az Érintett által megadott telefonszám;

11.   személyi azonosító okmány (vagy útiokmány) azonosító adatait;

12.   adóazonosító jel;

13.   harmadik országbeli állampolgár esetében* a vízum vagy tartózkodási engedély számát, a beutazás időpontját és helyét

14.   Parkoló gépjármű rendszáma.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a bejelentkezésre elektronikusan az Alfréd applikáción, a szálláshely Weboldalán keresztül és személyesen is van lehetőség. A bejelentkezés során kezelt személyes adatok köre azonos, függetlenül annak formájától.

 

Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy 2021. szeptember 1-jét követően, a hatályos jogszabályok értelmében, a Magyarországon szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők jogszabályban meghatározott személyes adatait a szálláshely-szolgáltató okmányolvasón keresztül szálláshelykezelő szoftverében rögzíti, és egy tárhelyre, a Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA) továbbítja. Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy jogszabályi előírás folytán az Adatkezelő köteles adatot szolgáltatni az Ön foglalásáról és személyes adatairól a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére az NTAK (honlap www.ntak.hu).

 

A szálláshely-szolgáltató (Adatkezelő) – az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme érdekében, továbbá harmadik országbeli állampolgárok és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tartózkodására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése céljából – bejelentkezéskor az igénybe vevő alábbi adatait rögzíti szálláshelykezelő szoftverében.

 

Jogszabályi elrendelés alapján a szálláshely-szolgáltató jogosult elkérni a vendég személyazonosító okmányát, a vendég pedig köteles azt bemutatni. Az okmány bemutatásának hiányában az Adatkezelő a szálláshely-szolgáltatást megtagadja.

 

5.2.2. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az érintett természetes személynek az adatkezeléshez történő előzetes, kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

A jelen Tájékoztatóban foglaltak elfogadásával az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az AQUILA Ingatlan Kft. a jelen pontban meghatározott személyes adatait a jelen pontban meghatározott célból, valamint az Érintett személyének azonosítása céljából kezelje.
Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.2.3. Adatkezelés célja

Az adatok kezelésére a szálláshely – szolgáltatások igénybevétele;

·        szállás-szolgáltatás nyújtása;

·        bejelentkezési lap kitöltése;

·        számlázás;

·        kapcsolatfelvétel, igények teljesítése, kérdések, panaszok megválaszolása;

·        feliratkozás esetén marketing célú megkeresések;

·        adatszolgáltatás a VIZA és az NTAK rendszerébe

érdekében kerül sor.

Az érkezés során minden vendég (Érintett) bejelentkezési nyomtatványt tölt ki, mely szükséges a foglalás realizálásához illetve mellyel hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezettségeinek eleget tegyen (idegenrendészeti valamint idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályok, VIZA, NTAK adatszolgáltatás).

 

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban az adatszolgáltatás hiányában egyes szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az Érintett számára.

A bejelentkezési lap aláírásával a vendég (Érintett) hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentkezési lap kitöltésével átadott adatait az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára kezelje. A bejelentkezési lapon az email cím megadásával a vendégnek lehetősége van feliratkozni az Adatkezelő hírlevelére. A vendég (Érintett) bejelentkezési lapon közölt adatai irányadóak az általa igénybe vett szolgáltatásokra. Az AQUILA Ingatlan Kft. az érintett anonimizált személyes adatait felhasználja statisztikai célokra.

5.2.4. Adatkezelés forrása

Az AQUILA Ingatlan Kft. az Érintettek által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

5.2.5. Adatkezelés időtartama

Az AQUILA Ingatlan Kft. az Érintett személyes adatait az érintett kérésére történő törlésig, illetve az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli. Az adatok törlésének határideje: legkésőbb a szobafoglalástól számított 5 év, ajánlatkérés esetén, amennyiben nem jött létre szerződés azonnal. A számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg az Adatkezelő.

 

Adatai törlését kérheti az info@mecsetapartman.hu e-mail címre vagy a 3300 Eger, Buzogány utca 33. postacímre küldött levelében.

 

5.3. Közvetlen üzletszerzési célú (marketing) adatkezelés

 

5.3.1. Kezelt adatok köre

A hírlevélre történő feliratkozás során az Érintett által megadott személyes adatok:

 

1.      az Érintett vezeték- és utóneve;

2.      az Érintett címe (utcanév, házszám, település, irányítószám);

3.      az Érintett által megadott e-mail cím;

4.      az Érintett által megadott telefonszám;

5.      Weboldal használattal kapcsolatos viselkedési szokások

6.      Hírlevél olvasással kapcsolatos viselkedési szokások

7.      igénybe vett szolgáltatások

 

5.3.2. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az érintett természetes személynek az adatkezeléshez történő előzetes, kifejezett hozzájárulásán alapul.

A jelen Tájékoztatóban foglaltak elfogadásával az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az AQUILA Ingatlan Kft. a jelen pontban meghatározott személyes adatait a jelen pontban meghatározott célból, valamint az Érintett személyének azonosítása céljából kezelje. Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.3.3. Adatkezelés célja

Amennyiben ahhoz az Érintett külön hozzájárul, az AQUILA Ingatlan Kft. az Érintett által megadott személyes adatokat közvélemény-kutatási kampányok céljára, az ügyfelek elvárásainak mérése, az AQUILA Ingatlan Kft. szálláshely-szolgáltatói tevékenységének értékelése, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából tárolja, kezeli, továbbá ilyen célból levélben vagy egyéb, elektronikus (hírlevél, személyre szabott hírlevél és személyre szabott online hirdetés) eszközökön keresztül az Érintettet ajánlataival közvetlenül megkeresheti. Az ilyen értesítések küldését az Érintett bármikor ingyenesen, korlátozás nélkül megtilthatja az AQUILA Ingatlan Kft. következő elérhetőségén: info@mecsetapartman.hu. Ebben az esetben az AQUILA Ingatlan Kft. az Érintett személyes adatait a reklám, marketing megkeresések küldéséhez hozzájárultak nyilvántartásából haladéktalanul törli. Az AQUILA Ingatlan Kft. az érintett anonimizált személyes adatait felhasználja statisztikai célokra. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban az adatszolgáltatás hiányában egyes szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az Érintett számára.

5.3.4. Adatkezelés forrása

Az AQUILA Ingatlan Kft. az Érintettek által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

5.3.5. Adatkezelés időtartama

Az AQUILA Ingatlan Kft. az Érintett személyes adatait az érintett kérésére történő törlésig, illetve az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli. Az adatok törlésének határideje: a közvetlen üzletszerzési (marketing) célú megkeresések, hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig.

 

Adatai törlését kérheti az info@mecsetapartman.hu e-mail címre vagy a 3300 Eger, Buzogány utca 33. postacímre küldött levelében.

 

5.4. Panaszkezeléssel összefüggő adatkezelés

 

5.4.1. Kezelt adatok köre

A szálláshely-szolgáltatás során felmerülő panasszal összefüggésben az Érintett által megadott személyes adatok:

 

1.      vezeték- és utóneve;

2.      címe (utcanév, házszám, település, irányítószám);

3.      az Érintett által megadott e-mail cím;

4.      az Érintett által megadott telefonszám.

 

5.4.2. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az érintett természetes személynek az adatkezeléshez történő előzetes, kifejezett hozzájárulásán alapul.

A jelen Tájékoztatóban foglaltak elfogadásával az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az AQUILA Ingatlan Kft. a jelen pontban meghatározott személyes adatait a jelen pontban meghatározott célból, valamint az Érintett személyének azonosítása céljából kezelje. Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.4.3. Adatkezelés célja

Az adatok kezelésére a panaszkezelés során

·        panasz kezelése

·        kérdés megválaszolása

·        tájékoztatás nyújtása

érdekében kerül sor.

Az AQUILA Ingatlan Kft. az érintett anonimizált személyes adatait felhasználja statisztikai célokra. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban az adatszolgáltatás hiányában egyes szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az Érintett számára.

5.4.4. Adatkezelés forrása

 

Az AQUILA Ingatlan Kft. az Érintettek által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

5.4.5. Adatkezelés időtartama

Az AQUILA Ingatlan Kft. az Érintett személyes adatait az érintett kérésére történő törlésig, illetve az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli. Az adatok törlésének határideje: a panasz megválaszolását illetőleg a panaszos ügy lezárultát követően haladéktalanul, kivéve, ha az Adatkezelő a személyes adatokat egyéb jogcímen is kezeli.

 

Adatai törlését kérheti az info@mecsetapartman.hu e-mail címre vagy a 3300 Eger, Buzogány utca 33. postacímre küldött levelében.

 

5.5. Törzsvendég program

 

5.5.1. Kezelt adatok köre

Törzsvendég program keretében az Érintett által megadott személyes adatok:

 

1.      vezeték- és utóneve;

2.      címe (utcanév, házszám, település, irányítószám);

3.      az Érintett által megadott e-mail cím;

4.      az Érintett által megadott telefonszám.

 

5.5.2. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az érintett természetes személynek az adatkezeléshez történő előzetes, kifejezett hozzájárulásán alapul.

A jelen Tájékoztatóban foglaltak elfogadásával az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az AQUILA Ingatlan Kft. a jelen pontban meghatározott személyes adatait a jelen pontban meghatározott célból, valamint az Érintett személyének azonosítása céljából kezelje. Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.5.3. Adatkezelés célja

A MECSET APARTMAN törzsvendég programja visszatérő vendégek számára nyújt kedvezményeket korábbi megvalósult foglalásiak alapján. Az AQUILA Ingatlan Kft. az érintett anonimizált személyes adatait felhasználja statisztikai célokra. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban az adatszolgáltatás hiányában egyes szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az Érintett számára.

5.5.4. Adatkezelés forrása

Az AQUILA Ingatlan Kft. az Érintettek által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

5.5.5. Adatkezelés időtartama

Az AQUILA Ingatlan Kft. az Érintett személyes adatait az érintett kérésére történő törlésig, illetve az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli. Az adatok törlésének határideje: a Törzsvendég program keretében adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a Törzsvendég program keretében ajánlatkérés esetén, legkésőbb a legutolsó szobafoglalástól számított 5 év,.

 

Adatai törlését kérheti az info@mecsetapartman.hu e-mail címre vagy a 3300 Eger, Buzogány utca 33. postacímre küldött levelében.

 

5.6. Elektronikus megfigyelőrendszer (kamera) alkalmazása

5.6.1. Kezelt adatok köre

Az Apartman területén elektronikus megfigyelőrendszer működik. A kamerás megfigyelőrendszer a kamerák által megfigyelt területre belépő – ideértve az Apartman munkatársait és vendégeit is – személy képmását és a felvételen látható cselekvését rögzíti. A kamerák hangot nem rögzítenek.

 

5.6.2. Adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő 5.6.3. pontban meghatározott céljainak eléréséhez fűződő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

 

Az Adatkezelő a jogos érdekére vonatkozóan érdekmérlegelési tesztet készített, amelynek során megállapította, hogy jogos érdekének érvényesítése az érintettek érdekeinek korlátozásával – megfelelő biztosítékok bevezetése és folyamatos betartása mellett – arányban áll. Az adatkezelés jogalapja továbbá az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az érintett természetes személynek az adatkezeléshez történő hozzájárulása a foglalás során.

5.6.3. Adatkezelés célja

Az elektronikus megfigyelőrendszert az Adatkezelő – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: „Szvtv.”) 30. § (2) – (3) bekezdésével és 31. §-alösszhangban – kizárólag személy – és vagyonvédelmi célból, a szolgáltatásnyújtás biztonsága és az esetleges jogsértő cselekmények megelőzése érdekében használja.

 

Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának nem célja a Vendégek illetőleg az Apartmanba belépők ellenőrzése. A megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra az  Adatkezelő nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

Egyebekben kérjük ismerje meg elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazására vonatkozó, részletes adatkezelési tájékoztatónkat, mely elérhető a www.mecsetapartman.hu oldalon és az Apartman recepcióján.

5.6.4. Adatkezelés forrása

Az AQUILA Ingatlan Kft. az Érintettek által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

5.6.5. Adatkezelés időtartama

Az AQUILA Ingatlan Kft. az Érintett személyes adatait az érintett kérésére történő törlésig, illetve az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli.  Az adatok törlésének határideje: A kamerás megfigyelőrendszert üzemeltető társaság (Üzemeltető) a felvételeket 30 napig tárolja.

 

Adatai törlését kérheti az info@mecsetapartman.hu e-mail címre vagy a 3300 Eger, Buzogány utca 33. postacímre küldött levelében.

 

5.7. Rendezvény

 

5.7.1. Kezelt adatok köre

Az Apartman télikertje igény esetén rendezvények megtartására is alkalmas. A szolgáltatás megrendelése és a rendezvény nyújtása, helyszín biztosítása keretében az Érintett alábbi adatai kerülnek kezelésre:

 

1.      vezeték- és utóneve;

2.      címe (utcanév, házszám, település, irányítószám);

3.      adóazonosító jele;

4.      az Érintett által megadott e-mail cím;

5.      az Érintett által megadott telefonszám;

6.      cégek esetében a kapcsolattartók vezeték és utóneve, telefonszáma, email címe.

 

5.7.2. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az érintett természetes személynek az adatkezeléshez történő előzetes, kifejezett hozzájárulásán alapul. A kapcsolattartói adatok kezelése tekintetében a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke. Az Adatkezelő a jogos érdekére vonatkozóan érdekmérlegelési tesztet készített, amelynek során megállapította, hogy jogos érdekének érvényesítése az érintettek érdekeinek korlátozásával – megfelelő biztosítékok bevezetése és folyamatos betartása mellett – arányban áll.

A jelen Tájékoztatóban foglaltak elfogadásával az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az AQUILA Ingatlan Kft. a jelen pontban meghatározott személyes adatait a jelen pontban meghatározott célból, valamint az Érintett személyének azonosítása céljából kezelje. Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.7.3. Adatkezelés célja

A MECSET APARTMAN télikertjében rendezvény megrendelése, szolgáltatás nyújtása és rendezvényhelyszín biztosítása. A kapcsolattartói adatok tekintetében a rendezvény nyújtása során kapcsolattartás céljából kezeli.

 

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban az adatszolgáltatás hiányában egyes szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az Érintett számára.

5.7.4. Adatkezelés forrása

Az AQUILA Ingatlan Kft. az Érintettek által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

5.7.5. Adatkezelés időtartama

Az AQUILA Ingatlan Kft. az Érintett személyes adatait az érintett kérésére történő törlésig, illetve az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli. Az adatok törlésének határideje: a rendezvény megtartását követően. A számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg az Adatkezelő.

 

Adatai törlését kérheti az info@mecsetapartman.hu e-mail címre vagy a 3300 Eger, Buzogány utca 33. postacímre küldött levelében.

 

6. Technikai adatok

6.1. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, mint az Érintett számítógépének IP-címe a látogatás kezdő időpontja, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

6.2. Adatkezelő rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 

7. Cookie

7.1. A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait az Érintettek szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

·        megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat az Érintettnek újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,

·        emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,

·        elemzik a Weboldal használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Érintett elvárásai szerint működjön, az Érintett könnyen megtalálja a keresett információt, és

·        figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

 

7.2. Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

7.3. Az Adatkezelő a cookie-kat felhasználja arra, hogy az Érintettek felé a Google útján reklámokat jelenítsen meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.

7.4. Az Érintett beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse az Érintettet, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az Érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Weboldal működése nem teljes értékű.

7.5. Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

 

7.6. Alkalmazott cookie-k:

 

·        Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Adatkezelő Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

·        Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

·        Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.

·        Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.

·        Biztonsági cookie.

 

7.7. Külső szerverek segítik a Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

7.8. Elérhetőségük: www.google.com/analytics

7.9. Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

7.10. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

·        hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

·        hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

·        hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

·        hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 

8. HÍRLEVÉL, SZEMÉLYRE SZABOTT HÍRLEVÉL

8.1. Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a szolgáltatások igénybe vétele során a szállásfoglalások megerősítését és a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

8.3. Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint az Adatkezelő egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban az Adatkezelő nem használja reklámozási célra.

8.4. Hírlevél

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Adatkezelő csak az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Adatkezelő a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.
Hírlevél esetében az Adatkezelő, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig azt az GDPR rendelkezései lehetővé teszik vagy az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén az Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

8.5. Személyre szabott hírlevél

 

Az AQUILA Ingatlan Kft. az Érintettek személyes adatait, arra is felhasználhatja, hogy számukra személyes ajánlatokat küldjön, hírlevél formájában. A személyre szabott hírlevél keretében az AQUILA Ingatlan Kft. a regisztrált és a hírlevélre feliratkozott felhasználók által korábban igénybe vett szolgáltatásokat vizsgálja, és ennek vizsgálata és eredménye alapján, személyre szabott hírlevelet is küldhet az Érintettek számára.

A személyre szabott hírlevélről való leiratkozásra a 8.4. pontban található rendelkezések az irányadóak. Amennyiben az érintett felhasználó leiratkozik az AQUILA Ingatlan Kft. hírleveléről, a továbbiakban Személyre szabott hírlevelet sem fog kapni.

 

9. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER ALKALMAZÁSA

Az Adatkezelő a MECSET APARTMAN területén elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszert (zártláncú kamerarendszer) működtet. Kamerák kerültek elhelyezésre a MECSET APARTMAN közösségi területeire, a recepcióra, a bejáratára, a parkolókra, valamint a kertre irányítva.

9.1. Az adatkezelés célja:

·        a szolgáltatásnyújtás biztonsága;

·        az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése;

·        a MECSET APARTMAN területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása;

·        az esetlegesen előforduló rendkívüli események (bűncselekmény, szabálysértés és egyéb balesetek) körülményeinek vizsgálata, a hatósági eljárás és a bizonyítás elősegítése.

 

9.2. A rögzített felvételek visszanézésének esetei

A rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések, vagy azok megsértése megalapozott gyanújának bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az emberi életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek vagy más rendkívüli esemény feltárása, szolgáltatásnyújtás biztonsága érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

9.3. A képfelvétel lehetséges továbbítása

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat (képfelvételt) illetéktelen harmadik személy számára nem adja át, azt nem továbbítja, és nem teszi hozzáférhetővé annak megtekintését sem. A felvétel csak hatóság hivatalos megkeresése esetén továbbítható.

 

9.4. A kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetője:

Név: Távfelügyelet Support Biztonságtechnikai Kft.

Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 8. I. em. 1.

Cégjegyzékszám: 05-09-029589

Adószám: 25878310-2-05

A fentieken túl kérjük, ismerje meg az elektronikus megfigyelőrendszerre vonatkozó részletes tájékoztatónkat, mely a Weboldalon: www.mecsetapartman.hu, a MECSET APARTMAN recepcióján, bejáratánál és a parkoló kijáratánál is folyamatosan elérhető.

 

10. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐRE VONATKOZÓ ADATOK

10.1. A jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelés során a GDPR 9. és 37. cikkének megfelelően az Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz. Azonban az Adatkezelő az adatok biztonsága és az adatkezelés átláthatósága és jogszerűségének biztosítása érdekében belső adatvédelmi felelőst alkalmaz.

10.2. Az Adatkezelő belső adatvédelmi felelősének adatai a következők:

Neve: Bernáth Istvánné

Postacíme:3300 Eger, Buzogány utca 33.

E-mail címe: bernath.istvanne@mecsetapartman.hu

Telefonszáma: +36/20/661-5292

10.3. Az Adatkezelő – a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

11. AZ ADATBIZTONSÁG

11.1. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

11.2. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az adatokat a munkavállaló szervezetén belül csak naplózás mellett lehet megismerni. Az adatkezelő munkavállalói egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak az Érintett kérésére végeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges.

11.3. Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

11.4. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

·        a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

·        az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

·        az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

·        az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

 

11.5. A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

11.6. Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

 

12. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

12.1. Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

a) kezelése jogellenes;

 

Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.

 

b) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 

c) az Érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);

 

Az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az Érintett kérheti. Ez esetben az Adatkezelő az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad.

 

d) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

 

e) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

 

f) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.

 

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes Adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben 25 napon belül tájékoztatja az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes Adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

Az Adatkezelő által küldött marketing megkeresések, hírlevelek az Adatkezelő 4. pontban meghatározott elérhetőségeire címzett levélben mondhatóak le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a megkeresés/hírlevél adatbázisában az Érintett Személyes Adatait törli.

 

Az Érintett kérésének hiányában az Adatkezelő a Személyes Adatokat az 5. pontban részletezett ideig kezeli vagy ameddig az adatkezelést jogszabály előírja.

 

Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt.

 

13. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLTATÓK

13.1. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai és megbízottjai jogosultak megismerni.

13.2. Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az Érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad vagy azt kötelezővé teszi.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy jogszabályi előírás folytán az Adatkezelő köteles adatot szolgáltatni az Ön foglalásáról és személyes adatairól a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére az NTAK (honlap www.ntak.hu) és a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. részére a VIZA (honlap www.vizainfo.hu) rendszerében. A továbbításra kerülő személyes adatok körét az 5.2.1. pont tartalmazza.

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

13.3. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe.

 

Adatfeldolgozók megnevezése:

Név: Chrome-Soft Kft

Cím: 8226 Alsóörs Rege-köz 9.

Tevékenység: Foglalási rendszer üzemeltetője, bejelentkezés Alfréd app üzemeltetője, okmányleolvasó rendszer üzemeltetője

Név: Maximum 7 Számviteli és Szolgáltató Kft.

Cím: 3300 Eger Vörösmarty u. 43.

Tevékenység: Könyvelési szolgáltatás

 

Név: Pegazus Informatikai Kereskedelem és Szolgáltatás Kopcsik Nóra e.v.

Cím: 3399 Andornaktálya Rákóczi u. 77/A/1

Tevékenység: Domain és webtárhely szolgáltatás

 

Név: Polgári Bank

Cím: 3300 Eger, Törvényház u. 9.

Tevékenység: bankok (bankkártyás, szép kártyás fizetés esetén)

 

Név: Global Payments Europe, s.r.o.

Cím: V Olsinach 80/626, 100 00 Prága, Csehország

Tevékenység: bankkártya elfogadási rendszer szolgáltatás biztosítása – pos terminálok üzembe helyezése

 

Név: Tarnai Béla János e. v.

Cím: Eger, Vécseyvölgy u. 54.

Tevékenység: recepciós, szervezési, ügyintézési feladatok ellátása

 

Az Adatkezelő harmadik országba (az Európai Unión kívülre), illetve nemzetközi szervezet részére személyes adatokat nem továbbít.

 

13.4. Közvetítő szolgáltatók:

Az Adatkezelő szerződéses kapcsolatban áll a booking.hu és a szállás.hu szálláshely-szolgáltató weboldalakkal a MECSET APARTMANBA szálláshely foglalása, biztosítása és kifizetése céljából.  A foglalás a MECSET APARTMANBA ezekben az esetekben közvetlenül a közvetítő szolgáltatók weboldalain keresztül történik. Ezekben az esetekben az érintett személyes adatait közvetlenül a közvetítők részére adja meg, mely adatokat a közvetítő továbbítja az Adatkezelő részére. A közvetítő szolgáltatók által kezelt személyes adatok vonatkozásában a szolgáltató saját adatkezelési tájékoztatója irányadó, amelyről a szolgáltató honlapján, a foglalást megelőzően tudnak az érintettek tájékozódni.

 

14. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

14.1. Tájékoztatás, a személyes adatokhoz való hozzáférés joga

 

14.1.1. Az Érintett az AQUILA Ingatlan Kft. 4. pontban megjelölt elérhetőségein jogosult írásban tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, valamint az adatfeldolgozó által feldolgozott adataival kapcsolatban az alábbiakról:

 

·        az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a személye és elérhetőségei;

·        az adatfeldolgozásról, az adatfeldolgozók és – ha van ilyen – az adatfeldolgozó képviselőjének a személye és elérhetőségei;

·        az Érintett Személyes Adatának kezelése, feldolgozása folyamatban van-e; amennyiben igen:

·        az adatkezelés céljai és jogalapja;

·        a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

·        a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

·        arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

·        az érintett Személyes Adatok kategóriái;

·        automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, amennyiben ilyenre sor kerül;

·        az adatvédelmi felelős elérhetőségei;

·        azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a Személyes Adatokat közölték vagy közölni fogják;

·        a Személyes Adatok kezelésének és tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

·        az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó Személyes Adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen Személyes Adatok kezelése ellen;

·        a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

·        ha az adatokat nem az Érintettől kerültek gyűjtésre, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

 

14.1.2. Az AQUILA Ingatlan Kft. az Érintett kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail címre teljesíti, a tájékoztatás megtagadására az AQUILA Ingatlan Kft. csak a jogszabály által meghatározott esetekben jogosult. Ebben az esetben az AQUILA Ingatlan Kft. írásban tájékoztatja az Érintettet arról, hogy felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, illetve tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak. Amennyiben az Érintett az AQUILA Ingatlan Kft. tájékoztatásával nem ért egyet, igényének érvényesítése céljából a 15. pontban meghatározott lehetőségek közül választhat.

 

14.1.3.  Az AQUILA Ingatlan Kft. az adatkezelés tárgyát képező Személyes Adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

14.2. A személyes adatok helyesbítése, törlése, zárolása, az adatkezelés korlátozása

Helyesbítéshez való jog: Ha a Személyes Adat a valóságnak nem felel meg, az Érintett az AQUILA Ingatlan Kft. 4. pontban meghatározott elérhetőségén, írásban, teljes bizonyító erejű magánokiratban jogosult kérni a Személyes Adat helyesbítését, amennyiben ezzel egyidejűleg az AQUILA Ingatlan Kft. rendelkezésére bocsátja a valóságnak megfelelő Személyes Adatot. Az AQUILA Ingatlan Kft. legfeljebb 25 napon belül teljesíti kérelmét és erről írásban tájékoztatja az Érintettet. Amennyiben az Érintett az AQUILA Ingatlan Kft. döntésével nem ért egyet, igényének érvényesítése céljából a 15. pontban meghatározott.

 

Törléshez való jog: Az Érintett a 4. pontban meghatározott elérhetőségeken, írásban, teljes bizonyító erejű magánokiratban jogosult írásban kérni Személyes Adatának törlését. Az adat törlését az AQUILA Ingatlan Kft. kizárólag a jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg. Ebben az esetben az AQUILA Ingatlan Kft. írásban tájékoztatja az Érintettet arról, hogy a törlés megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, illetve tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak. Az Adatkezelő a Személyes Adatok a 12.1. pontban meghatározott esetekben törli illetőleg a törlés tényéről vagy a törlés megtagadásáról az Érintettet 25 napon belül értesíti. Amennyiben az Érintett az AQUILA Ingatlan Kft. döntésével nem ért egyet, igényének érvényesítése céljából a 15. pontban meghatározott lehetőségek közül választhat.

 

12.2.3. Korlátozáshoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az AQUILA Ingatlan Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

a)         Érintett vitatja a Személyes Adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a az AQUILA Ingatlan Kft. ellenőrizze a Személyes Adatok pontosságát;

b)         az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)         az AQUILA Ingatlan Kft.-nek már nincs szüksége a Személyes Adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)         Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az AQUILA Ingatlan Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 

Törlés helyett az Adatkezelő – az Érintett tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes Adat felhasználását, ha az Érintett ezt, írásban, teljes bizonyító erejű magánokiratban az Adatkezelő 4. pontban meghatározott elérhetőségén kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes Adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes Adat törlését kizárta. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes Adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes Adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

Az Adatkezelő a Személyes Adatok korlátozásáról az Érintettet 25 napon belül értesíti. Az Adatkezelő a korlátozás feloldásáról az Érintetett előzetesen tájékoztatja. Amennyiben az Érintett az AQUILA Ingatlan Kft. döntésével nem ért egyet, igényének érvényesítése céljából a 15. pontban meghatározott lehetőségek közül választhat.

 

Adathordozhatósághoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott Személyes Adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a Személyes Adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az Érintett ezt, írásban, teljes bizonyító erejű magánokiratban az Adatkezelő 4. pontban meghatározott elérhetőségén kéri, amennyiben:

 

a) az adatkezelés a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a Személyes Adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

Tiltakozáshoz való jog: Az Érintett a 4. pontban meghatározott elérhetőségeken, írásban, teljes bizonyító erejű magánokiratban bármikor tiltakozhat adatainak üzletszerzési (marketing megkeresés, hírlevél) célú, közvélemény-kutatási célú kezelése ellen.

 

Továbbá az Érintett a fenti elérhetőségeken írásban, teljes bizonyító erejű magánokiratban tiltakozhat adatainak kezelése ellen, ha a Személyes Adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az AQUILA Ingatlan Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az AQUILA Ingatlan Kft. vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén.

 

Az AQUILA Ingatlan Kft. az Érintett kérelmét a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb annak beérkezésétől számított 15 napon belül megvizsgálja, és döntéséről az Érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az Érintett az AQUILA Ingatlan Kft. döntésével nem ért egyet, igényének érvényesítése céljából a 15. pontban meghatározott lehetőségek közül választhat.

 

15. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

15.1. Panasz

15.1.1. Amennyiben az Érintett véleménye szerint az AQUILA Ingatlan Kft. általi kezelése során az Érintettet jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a jogi eljárások megindításának elkerülése végett bármikor írásbeli panasszal fordulhat az AQUILA Ingatlan Kft.-hez a 4. pontban meghatározott elérhetőségeken.

 

15.1.2. Az AQUILA Ingatlan Kft. az Érintett panaszát a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül elbírálja és döntéséről, illetve véleményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben panasza elutasításra kerül, azt az AQUILA Ingatlan Kft. a jelen bekezdésben meghatározott határidőn belül nem válaszolja meg vagy az abban foglaltakkal az Érintett nem ért egyet, igényét a 15.2., valamint a 15.3. pontokban foglalt jogorvoslati lehetőségek bármelyikén jogosult érvényesíteni. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelőnél történő panasztétel nem előfeltétele a lenti eljárások megindításának.

 

15.2. Az adatvédelmi hatóság vizsgálatának kezdeményezése

Amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak az AQUILA Ingatlan Kft. általi kezelése során jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: „Hatóság”) eljárást kezdeményezni.

 

A Hatóság elérhetőségei:

Posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

15.3. Bírósági jogérvényesítés

Az Érintett az Adatkezelő, illetve – az Adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az Adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró Adatfeldolgozó a Személyes Adatait a Személyes Adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A perre az Egri Törvényszék az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

16. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

16.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

 

16.2. Az Érintett a Weboldalon történő regisztrációkor és/vagy hírlevélre (ideértve a személyre szabott hírlevelet és a személyre szabott online hirdetést is) történő feliratkozáskor illetőleg a foglalás elküldésével elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit.